PROPOZÍCIE A OTVORENIE PRIHLÁŠOK NA MČR NA 20 KM CHÔDZE  

vybraná grafikaUpozorňujeme všetkých záujemcov o štart na nasledujúcich MČR, že sú k dispozícii propozície závodu a otvorené prihlášky.

Prihlásiť sa na štart na MČR je tak možné od dnešného dňa do nedele 4. apríla 2021 do 23:59 hodín!!! 

PROPOZÍCIA

Povinnosť predloženia negatívneho výsledku PCR testu na ochorenie COVID-19 sa vzťahuje na všetky povinné osoby (pretekári, rozhodcovia, organizátori a médiá), aj keď už absolvovali očkovanie na COVID-19.

Podmienky pre všetkých účastníkov športovej akcie

Vstup na športovú akciu bude povolený len v prípade dodržania nižšie uvedených hygienicko-protiepidemických podmienok stanovených hlavnou hygieničkou SR a NSA. Usporiadateľ si vyhradzuje právo pri nedodržaní podmienok vykázať osoby zo športovej akcie.

SELFREPORTING

Ukladá sa povinnosť všetkým osobám prítomným v čase konania športovej akcie (atléti, rozhodcovia, organizátori, médiá atď.) potvrdiť neprítomnosť klinických známok infekčného ochorenia prostredníctvom selfreporting formulára.  

Formulár bude k dispozícii v závodnej kancelárii.

NEGATÍVNY RT-PCR TEST

Všetci pretekári, rozhodcovia, organizátori a médiá (ďalej len „povinná osoba") sú povinní absolvovať vyšetrenie na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 metódou RT-PCR pred súťažou. Výsledok tohto testu musí byť k dispozícii najneskôr pred vstupom povinnej osoby do areálu konania športové podujatia a nesmú byť v čase zahájenia športovej podujatia staršie ako 48 hod. od odberu biologickej vzorky. zdravotníctvo izoláciu v stanovenom rozsahu z dôvodu pozitívneho výsledku RT-PCR testu a od prvého pozitívneho výsledku RT-PCR testu neuplynulo viac ako 19 dní.Povinné osoby, ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19, predložia lekárske potvrdenie.

Povinnosť predloženia negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 sa vzťahuje na všetky povinné osoby (pretekári, rozhodcovia, organizátori a médiá), aj keď už absolvovali očkovanie na COVID-19. 

Účasť iných osôb nie je v súťažnom priestore povolená.

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Povinné osoby zúčastňujúce sa na športovej akcii sú povinné nosiť prostriedky na ochranu dýchacích ciest v areáli športovej akcie. Táto povinnosť sa nevzťahuje na pretekárov v priebehu prípravy na súťaž a pri súťaži. Na ochranu dýchacích ciest bude použitý respirátor minimálne triedy FFP2 alebo KN95 bez výdychového ventilu.

Všetci účastníci sú povinní dodržiavať aktuálne nariadenia stanovené Vládou SR.

VSTUP ŠPORTOVCOV DO SÚŤAŽNÉHO PRIESTORU

Vstup športovcom do súťažného priestoru bude umožnený len v priebehu pretekov svojej kategórie.

Po ukončení svojich pretekov všetci športovci opustia súťažný priestor.

BEZ DIVÁKOV

Športová akcia prebieha v neprítomnosti divákov. Usporiadateľ je povinný zaistiť neprítomnosť ďalších osôb v súťažnom priestore av jeho bezprostrednej vzdialenosti po celú dobu konania športovej akcie, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky pre účasť na akcii (PCR test, selfreporting formuláre, ochrana dýchacích ciest atď.).

ŠTARTOVNÉ ČÍSLA A ČIPY

Štartové čísla a čipy budú vydávané súčasne usporiadateľom v závodnej kancelárii. Každý pretekár, resp., každá pretekárka, musí mať v priebehu súťaže štartové čísla pripevnené, a to bez možnosti jeho akejkoľvek úpravy a mať pripevnený čip na súťažnej obuvi alebo na nohe.

Pretekár je zodpovedný za čip av prípade straty uhradí čiastku 500 Kč.

OBČERSTVOVACIA STANICA

Do tohto priestoru bude umožnený vstup len akreditovaným osobám (netýka sa MČR v cezpoľnom behu), ktoré o vstup vopred požiadajú usporiadateľa. Pre urobenie akreditácie je povinnosť splniť podmienky pre účasť na akcii (negatívny výsledok PCR testu, selfreporting formulár, ochrana dýchacích ciest).

Oddelenie súťaží ČAS