Oficiálny dokument IAAF : Závodné chôdze - Program súťaží - Návrh

Z originálu Race Walking Competition Programme pre chodeckú verejnosť spracoval a okomentoval Míla Lapka

Chodecká komisia IAAF po starostlivom uvážení odporučila zásadné zmeny Rade IAAF s cieľom zabezpečiť budúcnosť závodnej chôdze na najväčších medzinárodných atletických súťažiach. Navrhnuté zmeny, ako sú uvedené nižšie, budú prezentované a diskutované počas budúceho zasadnutia Rady IAAF v Dohe 10-11 marca 2019. dosiahnutá rovnosť medzi mužmi a ženami na OH a na všetkých veľkých medzinárodných pretekoch, vždy po dvoch tratiach pre mužov a ženy.

Dĺžka tratí pre dospelé kategórie by mala byť zmenená z 20km a 50km na 10km a 30km od roku 2023 na MS v Atletike. Kontrolný elektronický systém na báze elektronických čipov vo vložke topánok by mal byť zavedený na súťažiach od roku 2021.

 Návrh zmien

Akcia

Muži

ženy

Tokyo 2020 OH

20km / 50km

20 km (*)

Oregon 2021 MS v Atletike

20km / 30km

20km / 30km

2022 MS družstiev v chôdzi

10km / 30km

10km / 30km

Budapest 2023 MS v Atletike

10km / 30km

10km / 30km

Paris 2024 OH

10km / 30km

10km / 30km

(*) Na základe rokovaní Rady IAAF v decembri 2019 bolo odporúčané Medzinárodnému olympijskému výboru zaradiť aj 50km ženy na program OH v Tokiu.

Toto rozhodnutie as ním spojené odporúčanie v Monaku 2. 2. 2019 bolo prijaté po mnohých diskusiách, po dvoch rokoch. V skutočnosti proces konzultácií so svetovou chodeckou špičkou začal v septembri 2016 v rámci strategického plánu rozvoja závodnej chôdze.

Chodecká komisia IAAF je hrdá na bezprecedentné úsilie pre zapojenie všetkých rozhodujúcich osobností a inštitúcií do tejto diskusie (vrátane atlétov, trénerov, rozhodcov, ostatných komisií a skupín IAAF, fanúšikov, sponzorov, organizátorov, hlásateľov a ostatných). Toto úsilie bolo sprevádzané dvojjazyčným dotazníkom (na začiatku roka 2018) ktorý vyplnilo cez 1650 jednotlivcov a 100 atletických federácií, vrátane možnosti vlastného návrhu. Chodecká komisia IAAF starostlivo balansovala medzi vyjadrenými názormi a týmto návrhom zmien.

Je dôležité vedieť, že niekoľko súčasných svetových chodcov spolupracovalo s Komisiou, rovnako ako s internými a externými partnermi s týmito návrhmi:

  • Vylepšiť propagáciu a formy prezentácie našej disciplíny vrátane zobrazenia grafiky on-line, vrátane pravidiel znalých komentátorov a zobrazenia biometrických dát pretekárov
  • Kreatívne propagovať rýchlosť a techniku ​​našej disciplíny vtiahnutím publika do interaktívnej účasti počas pretekov, napríklad "choď ako oni a bojuj ako šampión"
  • Zvýšiť počet chodeckých závodov (spolu s rozvojom kontinentálnych a svetových majstrovstiev, ostatných súťaží svetovej série IAAF alebo ako samostatná propagácia) na základe propagácie blahodarného zdravotného pôsobenia chôdze na ľudskú populáciu.
  • Zlepšiť propagáciu súčasných hviezd svetovej chôdze
  • Revidovať súčasné pravidlá, s tým, že sa zavedie pravidlo pre uplatnenie novej technológie.
  • Zlepšiť vzdelávanie a prax medzinárodných a postupne národných rozhodcov chôdze z hľadiska univerzálneho uplatňovania pravidiel.
  • Zlepšiť propagáciu univerzálnej dostupnosti závodnej chôdze pre každého.
  • Propagovať lepšie svetové chodecké súťaže a ukázať atlétom zo všetkých krajín pod IAAF, že je možné v závodnej chôdzi vyniknúť a dosiahnuť na stupne víťazov.

Chodecká komisia IAAF si je vedomá, že navrhované zmeny sa dotknú fyzickej a mentálnej prípravy súčasných atlétov. Preto sa tak deje s dvojročným predstihom a Chodecká komisia IAAF je presvedčená, že chodci v tejto výzve obstoja. Navrhované zmeny dĺžky tratí a zavedenie technológie pre kontrolu a rozhodovanie techniky chôdze pomôže väčšej účasti a rozvoju chôdze, a tiež umožní ďalšej generácii chodcov povzbudiť a inšpirovať viac atlétov pre závodnú chôdzu a tiež pretekať častejšie ako tomu bolo doteraz pri dlhých tratiach. Hoci mnoho členov Chodeckej komisie IAAF bolo pre zachovanie dlhších tratí 20km a 50km, ktoré sú na programe medzinárodných závodov od roku 1930, tí samí pochopili a spoznali, že súčasné prostredie, v ktorom sa šport prevádzkuje, je pod konkurenčným tlakom ostatných atlétov, divákov, médií a sponzorov ako tomu bolo pred desiatimi rokmi. Každý z členov Chodeckej komisie IAAF si je vedomý, že dlhšie trate na elitnej úrovni OH a MS v Atletike vyvolávali veľké emócie divákov, ale klesajúci počet štartujúcich a špecialistov na svetovej úrovni je faktor, ktorý nemožno prehliadnuť.

V snahe prežiť ako disciplína v tomto konkurenčnom prostredí, bol návrh na zmenu majstrovských tratí urobený v súlade s niekoľkými ďalšími opatreniami, ktoré boli podporené súčasnými špičkovými chodcami a ostatnými dôležitými osobami a inštitúciami, ako sú vymenované vyššie. Malo by sa zopakovať, že návrh na zmenu tratí, ak bude schválený, sa časom stane skutočnosťou a 10km bude zaradených do programu OH a MS v Atletike akonáhle kontrolná čipová technológia bude overená ako efektívna a umožňujúca väčšiu zhodu v rozhodovaní chôdze. 

Chodecká komisia IAAF, Monako, 6. februára 2019